english

 

Reservation & Registration (R&R) PDOS

pdos

Ikaw ba ay pupunta at maninirahan sa ibang bansa gamit ang immigrant visa?
Kailangan mong dumalo sa CFO PDOS/Peer Session!
Mag-internet na para makapagpareserba at makapagparehistro sa CFO-Manila.

 1. Ano ang Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) ng CFO?
 2. Mga Kahingian para sa Rehistrasyon
 3. Paano makakuha ng Online Appointment
 4. Sino-sino ang hindi na kailangang mag-PDOS?
 5. Mga Iskedyul
 6. Lokasyon

A. Ano ang Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) ng CFO?


Ang mga emigranteng Filipino o mga aalis ng bansa upang manirahan nang permanente sa ibang bansa ay kailangang magparehistro sa Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat (CFO), at dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) o Peer Counseling Program. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ay ang mga tuntunin sa paglalakbay, prosidyur sa imigrasyon, pagkakaibang kultural, mga usapin sa paninirahan, mga usapin sa pagtatrabaho at seguridad panlipunan (social security), at mga karapatan at obligasyon ng mga Filipinong migrante.

 


B. Mga Kahingian para sa Rehistrasyon Requirements

Hindi na kailangang ipa-photocopy ang anumang dokumento para sa rehistrasyon. 
Hindi na kailangang magsumite ng mga ID photo

 1. Orihinal na balidong pasaporte
 2. Orihinal na balidong visa
 3. Isang (1)  balidong identipikasyon (ID) kard na may retrato (tignan ang listahan ng mga balidong ID sa likod)
 4. PHP 400.00 bayad sa rehistrasyon
 5. Katunayan ng pagdalo sa PDOS/Peer Counseling Session
 6. Orihinal ng alinman sa mga dokumentong kailangan para sa sumusunod na bansa.
  • Mga emigranteng papunta sa US (maliban sa nagtataglay ng K visa): Immigrant Data Summary
  • Mga emigranteng papuntang Canada: Confirmation of Permanent Residence
  • Mga emigranteng papuntang Italy: Nulla Osta
  • Mga emigranteng papuntang Japan: Certificate of Eligibility
  • Mga emigranteng papuntang Australia: Visa Grant Notification Letter
  • Mga emigranteng papuntang New Zealand: Letter or approval for Work to Residence visa


Matapos na kasiya-siyang maisakatuparan ang proseso ng rehistrasyon at pagdalo sa PDOS, didikitan ng CFO Emigrant registration sticker ang inyong pasaporte. Susuriin ito ng Kawanihan ng Imigrasyon sa araw ng inyong pag-alis.


Pangunahing IDs

Passport, Driver’s License, Postal ID, Social Security System (SSS ID), Goverment Service Insurance System (GSIS ID), Professional Regulation Commission (PRC ID), Senior Citizen’s ID Card, Alien Certificate of Registration (ACR I-Card), Consular ID, Seaman’s Book, Armed Forces of the Philippines (AFP) ID, Philippine Overseas, Employment Association (POEA) ID, PRA Special Resident Retiree Visa (SRRV) ID, Department of Social Welfare and Development (DSWD) ID, Overseas Worker’s Welfare Administration (OWWA) ID, Unified Multi-Purpose ID (UMID), Philippine National Police (PNP) ID, Voter’s ID

Sekundaryong IDs

National Statistics Office (NSO) Birth Certificate, Marriage Certificate (NSO Authenticated), National Bureau of Investigation (NBI) Clearance, Police Clearance, Barangay Clearance/Certificate, Company/Office ID, Student’s ID or School ID, OFW ID, Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP), Tax Identification Number (TIN ID), PhilHealth Identification Card (PIC), Home Development Mutual Fund (HMDF) or PAG-IBIG ID, Permit to Carry Firearms.

 


C. Paano Makakuha ng Online Appointment


1. Magpunta sa R&R Online link ng CFO Website (www.cfo.gov.ph) http://cfo.gov.ph/pdos_reservation/ at pindutin ang “I already have…” kung mayroon ka nang immigrant visa.
2. Sagutin ang mga paunang katanungan upang malaman kung kailangang dumalo sa PDOS o Peer Counseling Program. Ibigay ang inyong email adres at pindutin ang “Submit.”
3. Buksan ang inyong email at hanapin ang mensahe ng kumpirmasyon. Pindutin ang “Confirm Email” at ilagay ang impormasyong kailangan para sa pahinang “PERSONAL INFORMATION.”
4. Kayo ay papayuhan kung kailangan ninyong dumalo sa PDOS/Peer o kung hindi na kailangan.

     A. Dadalo sa PDOS/Peer

          Kung kailangang dumalo sa PDOS, ituturo kayo sa pahinang “SET YOUR SCHEDULE.” Pindutin ang kalendaryo para piliin ang araw at oras na gusto ninyong daluhan para sa PDOS/Peer Session. Tandaan:    Limitado ang slot para sa bawat sesyon, sa bawat araw. 


     B. Hindi na kailangang dumalo  (Sundan and hakbang 5)

5. Pindutin ang “Proceed to registration” para kompletuhin ang online na pormularyo ng rehistrasyon.

6. Ipadala ang inyong pinakabagong malinaw na retrato at sulatan ng wasto at kompletong impormasyon ang lahat ng bahaging kailangang sagutan sa pormularyo ng rehistrasyon.

7. I-download at i-print ang pormularyo ng kumpirmasyon na may barcode. Dalhin ito at iba pang dokumento kasama ang lahat ng kahingian (requirements) sa CFO sa petsang nakatakda. HINDI NA KAILANGANG I-PRINT ang pormularyo ng rehistrasyon. Mangyaring pumunta sa CFO 2 oras bago ang iskedyul ng PDOS/Peer Session para sa proseso ng beripikasyon. 

 


D. Sino-sino ang Hindi na Kailangang Mag-PDOS?

*Hindi na kailangang dumalo sa PDOS/Peer session ngunit kailangan pa ring personal na magparehistro o sa pamamagitan ng kinatawan

Ang sumusunod na emigrante ay hindi na kailangang dumalo sa PDOS, ngunit kailangan pa ring personal na magparehistro o sa pamamagitan ng awtorisadong kinatawan:

 • Mga menor de edad mula 12 pababa;
 • Mga senior citizen (edad 60 pataas);
 • Mga walang kakayahan dulot ng permanente o pangmatagalang karamdaman; o
 • Mga may isyu sa pag-iisip o sikolohikal


Kung nakarehistro sa pamamagitan ng kinatawan, ang kinatawan ay kailangang magpakita ng sumusunod na dokumento bukod sa mga karaniwang dokumentong kailangan:

 • Sertipikong/Ulat medikal (maliban kung edad 60 pataas)
 • Lihan ng awtorisasyon mula sa emigrante (kung angkop sa sitwasyon); at
 • Orihinal at balidong ID na may retrato ng kinatawan.


Ang mga kinatawan na HINDI ang legal/likas/biyolohikal na magulang ng mga batang edad 12 pababa ay kailangang magpakita ng sumusunod na dokumento:

 1. Isang (1) orihinal at balidong ID na may retrato na kinatawan, at
 2. Notarisadong liham ng pahintulot ng mga/magulang o mga/tagapag-alaga, na inisyu sa Filipinas o sa ibayong-dagat.

E. Mga IskedyulCFO MANILA -  Reserbasyon/appointment lamang

 

PRE-Departure
Orientation
Seminar (PDOS) 

Para sa mga emigranteng
edad 20-59CountryDayTime
United States of America
(USA) 
Lunes, Miyerkoles at Huwebes
(70 slot) *
10:00 nu – 12:00 nt
Tuwing Martes at Biyernes
(70 slot) *


2:00 nh – 4:00 nh

Canada Lunes hanggang Biyernes
(60 slot) *
9:30 nu – 12:00 nt
Europe  Tuwing Martes at Biyernes
(70 slot)*
10:00 nu – 12:00 nt
Australia and Zealand  Tuwing Martes 
(60 slot)*
2:00 nh – 4:00 nh
Japan and
other Asian countries 
Tuwing Lunes
(70 slot)*
2:00 nh – 4:00 nh
Peer Counseling

Para sa kabataang emigranteng edad 13-19
Lahat ng Bansa


Lunes hanggang Biyernes
(25 slots bawat sesyon)

9:30 nu – 12:00 nt
2:00 nh – 5:00 nh

*Dahil sa kapasidad ng lugar

Click here to reserve a slot and register for CFO ManilaCFO Cebu - Walang reserbasyon/First-come, first-served ang patakaran

Pinagsamang Pre-Departure
Orientation Seminar and
Peer Counseling Session
CountryDayTime
United States of America (USA)
at Canada
Lunes hanggang Biyernes
(40 slot) *
10:00 nu – 12:00 nt
Australia at New Zealand Tuwing Lunes at Miyerkoles
(40 slot) *
10:00 nu – 12:00 nt
Japan  Tuwing Martes at Huwebes
(40 slots) *
10:00 nu – 12:00 nt

Europe at iba pang bansa

Tuwing Biyernes
(40 slots)*
10:00 nu - 12:00 nt

*Dahil sa kapasidad ng lugar


  

F. Lokasyon ng CFO

 

  CFO-Manila

Citigold Center
1345 Pres. Quirino Avenue
corner Osmeña Highway
Manila, Philippines 1007

Tel. No.: (02) 552-4700
Fax No.: (02) 561-8332
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cfo.gov.ph

 cfo bldg manila cfo bldg manila

Click here to view in Google Maps
     

  CFO-Cebu

4th floor, K&J Building,
#4 Don Julio Llorente St.,
Capitol Site, Cebu City 6000

Telefax: (632) 255-5253
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.cfo.gov.ph

cfo bldg cebu

 

cfo cebu

Click here to view on Google Maps
     

CFO-CLARK EXTENSION DESK

Clark Polytechnic Compound,
Jose Abad Santos Ave.,
Clark Freeport Zone
Tel. No.: (045) 499-8119
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

One Stop Clark Polytechnic clark map
Click here to view in Google Maps

 

Back to Top