Nilaktawan ang Antas III!

Sa darating na ika-31 ng Agosto 2021, ang Komisyon sa mga Pilipino sa Ibayong Dagat (CFO) ay pararangalan muli ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ng Komisyon sa Wikang Filipino (KWF). Ang nasabing parangal ay pagkilala ng KWF sa CFO sa patuloy nitong pagpapalaganap at paggamit ng wikang Filipino sa pagbibigay ng serbisyo publiko.

Ang Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko ng KWF ay isang timpalak at parangal para sa mga tanggapan at lokal na yunit ng pamahalaan na sumusunod sa pagpapatupad ng Kautusang Tagapagpaganap Blg. 335 o EO 335 at nagpamalas ng kahusayan sa paggamit ng Filipino bilang wika ng pakikipagtalastasan sa pagseserbisyo publiko. Ang EO 335 ay nilagdaan ng dating Pangulong Corazon C. Aquino noong ika-25 ng Agosto taong 1988.

Noong taong 2018, unang kinilala ng KWF ang mga naging hakbang at pagsusumikap ng CFO na mapalawig ang paggamit ng wikang Filipino sa pagbibigay ng serbisyo publiko sa mga kliyente nito. Ang ilan sa mga hakbang na ito ay ang pagsasagawa ng pagsasanay tungkol sa Korespondensiya Opisyal para sa mga kawani nito, paggamit ng wikang Filipino sa mga liham, memorandum, polyeto, at iba pang mga uri ng pakikipagtalastasan sa loob at labas ng CFO. Kinilala rin ang ilan sa mga ambag ng CFO sa pagpapayabong sa wikang Filipino na nagsimula noon pang mga nakaraang dekada. Kabilang dito ay ang paglathala ng Guide to Learning Filipino – isang modyul sa pagtuturo ng wikang Filipino para sa mga dayuhan o mga anak ng mga Filipinong isinilang sa ibayong dagat na nagnanais matuto ng wikang Filipino.

Dahil sa mga hakbanging ito ng CFO, iginawad ng KWF sa CFO ang Antas 1 ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko.

Ang natanggap na Unang Antas ng Selyo ay nagsilbing inspirasyon para sa CFO upang patuloy nitong payabungin pa ang paggamit ng wikang Filipino sa pagbibigay ng serbisyo publiko. Kaya naman, noong taong 2019, natanggap ng CFO ang Ikalawang Antas ng Selyo sa Kahusayan sa Serbisyo Publiko mula sa KWF.

Ang pagsasa-Filipino ng mga karatula, korespondensiya, pabatid publiko, pormularyo, pahatid-kalatas, at mga lathalain ng CFO, ang isa sa mga dahilan kung bakit nakamit ng Komisyon sa ikalawang pagkakataon ang nasabing parangal. Naging bentahe rin ng CFO, ang infomercial nito na nasa Filipino hinggil sa pagbibigay ng kaalamang pampinansiyal o Financial Literacy.

Ngayong taon, tatanggapin ng CFO mula sa KWF ang Ikaapat o pinakamataas na Antas ng Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko.

Nilagpasan ng CFO ang Ikatlong Antas (Level 3) ng Selyo sapagkat kinilala ng KWF ang mga nagawang hakbangin ng Komisyon sa pagpapalaganap at paggamit ng wikang Filipino sa pagbibigay serbisyo publiko. Naisakatuparan rin nito ang mga itinakdang alituntunin at pamantayan ng KWF sa ilalim ng Ikaapat na Antas (Level 4). Ang ilan sa mga pamantayang ito ay ang mga sumusunod:

1. Nakalahok o nakadalo na sa Seminar sa Korespondensiya Opisyal ng KWF;
2. May nabuong Lupon sa Wikang Filipino;
3. Nása Filipino ang ulong sulat o letterhead ng tanggapan;
4. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang misyon at bisyon ng tanggapan;
5. Nása Filipino ang ilang proseso at karatula na gagabay sa mga kliyente, online man o limbag;
6. May mga pormularyo para sa mga kliyente na nakasulat sa Filipino;
7. May mga korespondensiya, katulad ng liham, memorandum, at iba pa na nása Filipino;
8. Ginagamit ang Filipino sa mga social media account ng tanggapan;
9. Nása Filipino ang mga pabatid, poster, brochure, at mga katulad na materyales, online man o limbag;
10. May mga pormularyo para sa mga kawani na nakasulat sa Filipino;
11. Pinalawig ang pagsasagawa ng Seminar sa Korespondensiya Opisyal sa
kanilang tanggapan;
12. Ginagamit ang ulong sulat o letterhead sa kanilang tanggapan.
13. Nakapaskil ang Filipinong Misyon at Bisyon sa lahat ng mandadong lathalain, paglilimbag o patalastas.
14. May nabuong planong aksiyon para sa pagpapalawig ng wikang Filipino sa
tanggapan;
15. Naisalin sa Filipino o nása Filipino at naipaskil ang Gabay ng Mamamayan;
16. Naisalin sa Filipino o nása Filipino ang mga pangalan ng mga tanggapan; at
17. Nása Filipino ang mga pangalan ng tanggapan.

Ang parangal para sa Selyo ng Kahusayan sa Serbisyo Publiko 2021 ay gaganapin online at ito ay pangungunahan ni Dr. Arthur P. Casanova, Tagapangulo ng KWF.