COMMISSION ON FILIPINOS OVERSEAS
DIRECTORY


Trunkline: (+632) 8552-4700
Fax No.: (+632) 8561-8332
Mobile Nos.: (+63) 9175630773 (Globe)
(+63) 9175630782 (Globe)
Email Address:
info@cfo.gov.ph

Cebu Office: (+6332) 255-5253 / cfocebu@cfo.gov.ph
NAIA Office: (+632) 8879-5685 
Davao Office: (+6382) 228-2432 / cfodavao@cfo.gov.ph

 


 

UNDERSECRETARY ABDULGANI M. MACATOMAN
Executive Director/Direktor Tagapagpaganap
Tanggapan ng Direktor Tagapagpaganap
Tel. No.: 8552-4710
oed@cfo.gov.ph


DIR. MARIO O. GARCIA

Division Chief/Direktor
Administrative and Finance Division (AFD)
Sangay ng Pangasiwaan at Pananalapi
Tel. No.: 8552-4795
mgarcia@cfo.gov.ph

 

DIR. ROMEO M. ROSAS II, PECE, ASEAN Engr.
Division Chief/Direktor
Management Information Systems Division (MISD)
Sangay ng Pamamahala sa mga Sistema ng Impormasyon
Tel. No.: 8552-4777
Fax No.: 8561-8332
rrosas@cfo.gov.ph


DIR. MARITA D. APATTAD

Division Chief/Direktor
Project Management Division (PMD)
Sangay ng Pamamahala sa Proyekto
Tel. No.: 8561-8327 (telefax), 8552-4734
mldelrosario@cfo.gov.ph


DIR. IVY D. MIRAVALLES

Division Chief/Direktor
Migrant Integration and Education Division (MIED)
Sangay ng Integrasyon at Edukasyon ng Migrante
Tel. No.: 8552-4740
imiravalles@cfo.gov.ph


MR. RODRIGO V. GARCIA JR.

Officer-in-Charge / Nanunungkulang Pinuno
Policy, Planning and Research Division (PPRD)
Sangay ng Polisiya, Pagpaplano at Pananaliksik
Tel. No.: 8552-4760

Fax No.: 8561-8291
rgarcia@cfo.gov.ph