MAHALAGANG ANUNSYO

 

 

CLICK HERE TO REGISTER AND PRINT YOUR TEMPORARY OF-CORS CERTIFICATE:


Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) and Guidance and Counseling Program (GCP)

https://cfo.ph/Online_PDOS_Account_Creation/

 


PUBLIC ADVISORYGUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM (GCP)

read in tagalog

read in english

pdos openingicon
Molarga ba ka ingong pangasaw-onon/asawa o kapares sa usa ka langyawanon o kanhi nga Filipino?

Kung Oo, kinahanglan nimong mag-atender sa GCP!

Mag-online ug magpalista para sa appointment!

A. GCP Online Appointment System
B. Mga pakapin nga panginahanglanon sa pagpaparehistro para sa mga may visa:
C. Unsaon ang Pagbuhat sa Online Appointment
D. Mga pakapin nga panginahanglanon sa pagpaparehistro para sa mga may visa
E. Iskedyul
F. Lokasyon

Sa niaging tulo nga dekada, ang Commission on Filipinos Overseas (CFO) ay napaimplementar sa Guidance and Counseling Program (GCP) para sa tanang mga pangasaw-onon, asawa, ug mga kapares sa langyawanon o kanhi nga Filipino. Ang Republic Act 10906 (“Anti-Mail Order Spouse Act of 2016) at 10364 (“An Act Expanding the Anti-Trafficking in Person Act of 2012”) pagkinahanglan sa paghatod sa mandatory nga serbisyo para sa pre-departure counseling sa magpakasal nga Filipino.

Usa pud nga gipangayo nga kinahanglan sa ilawom nga mga patakaran ug mga regulasyon ining Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act para sa Filipino nga pangasaw-onon/asawa o kapares sa usa ka langyawanon o kanhi nga Filipino nga nagasalmot para sa ilahang pasaporte sa una kabeses o gamiton ang apelyido sa ilahang langyawanon nga asawa.

Ang pinakasentro nga ginatuyo sa ini nga programa kay para matabangan nga makaapil ang mga Filipino sa ilahang kalawat nga mga nasud sa paghatag ug payo sa ila nga pagtagad sa mga kamatuod sa internasyonal nga pagpamalhin, ug mag-andam sila para sa pagsugat sa praktikal, kultural, ug sikolohikal nga mga paghagad sa usa nga kros-kultural nga kaminyoon ug pagpamalhin.


 

A. GCP Online Appointment System


Para makaadto sa Guidance and Counseling Program (GCP), imohang sigurohon nga nakaapil ka sa GCP On-line Appointment System (GOAS). Naa sa ubos ang duha nga link para sa sesyon sa GCP sa CFO Manila, CFO Cebu, CFO Clark ug CFO Davao.

bisayagcpcfomanilabuttonbisayagcpcfocebubutton
gcpbisayabtnbisayagcpcfodavaobutton

 • Tanang mga sesyon nga nakasalig sa nasyonalidad sa imohang uyab/asawa/kapares

• Kinse kabilog lang ang ginapayagan nga maka-ateder kada sesyon sa CFO Manila, samtang dose kabilog para sa CFO Cebu

• Ang sesyon ay magsarado kun nakupleto na ang kinahanglan nga miyembro

• Sa tanang kumpirmado ang ilahang pag-atender, kinahanglan nga dad-on ang pormularyo nga naay barcode o ipakita ang digital nga kopya (naka-save sa PDF nga porma) sa ilahang mobile phone o tablet PC (importante nga makit-an sa kopya ang pangalan ug ang reference number).

• Mawala ang imong slot kung dilika makaadto sa petsa sa imohang appointment. Kinahanglan nimong mousab ug palista online.


B. Mga Panginahanglanon
Panginahanglanon sa Paggiya
(naa o wala ug visa)

Dili na kinahanglan nga ipa-photocopy ang bisan unsa nga dokumento para sa pagparehistro
Dili na kinahanglan nga magsumiter ug mga ID photo

1. Duha (2) nga orihinal nga balidong ID nga naay litrato (tan-awa ang pananglit sa ubos);
2. Pormularyo sa paggiya ug pagtambag nga makuha sa Commission on Filipino Overseas.
3. Kun giminyo sa Filipinas, orihinal nga wedding certipicate nga naay sirtipikasyon gikan sa Philippine Statistical Authority (PSA);
4. Kun giminyo sa gawas ining nasud, orihinal nga report of marriage nga girehistro sa Embahada sa Filipinas o Department of Foreign Affairs; ug
5. Pag-andam ug PHP400.00 nga bayad para sa pagtambag ug rehistrasyon.

Pwede makapangayo ug pakapin nga dokumento sa tsansa nga madeterminar sa tigtambag nga kini nga ginahanglan para makompleto ang guidance and counseling process. Ug ginatambag ang tanan nga aplikante sa GCP nga ipangandam ang nagsubay nga mga dokumento (kung magamit ini sa ilaha) ug dal-on ang tanang dokumento kun modayon sila sa Commission on Filipino Overseas.

1. Sertipiko sa Diborsyo (sa Filipino nga asawa o langyaw nga asawa kung naminyo na)
2. Dokumento sa Annullment (sa Filipino nga asawa o langyaw nga asawa kung naminyo na)
3. Pruweba sa pagpuyo/Alien Registration Card-ARC (para sa langyaw nga asawa)
4. Pruweba sa relasyon (litrato nga magkauban, mga e-mail, ug lain pa)
5. Sertipiko ng Kamatayon (sa Filipino nga asawa o langyaw nga asawa, kung biyuda/biyudo)
6. Sertipiko sa Relasyon sa pamilya/rehistrasyon (sa langyaw nga asawa)


C. Mga pakapin nga panginahanglanon sa pagpaparehistro para sa mga may visa:

1. Orihinal nga balidong pasaporte
2. Orihinal nga balidong visa
3. Orihinal nga Immigrant Data Summary (palihug, ayaw laknita sa yellow nga pakete) para sa mga gikan sa US, pwera sa mga naay K visa.
4. Orihinal nga Confirmation of Permanent Residence para sa mga gikan sa Canada;
5. Orihinal nga Certificate of Eligibility para sa gikan sa Japan; ug
6. Kumpletong gisagutang nga pormularyo sa rehistrasyon sa pagpuyo sa lain nga nasud

Ang Commission on Filipino Overseas ay nagpikit sa estrikto kaayo nga kumpedensiyal nga sukdanan. Bisan unsa nga impormasyon o paggiya/mga dokumento nga imohang gihatad ay kumpidensyal, pwera sa mga kahibaloan nga naay mahulgaon sa buhi, mga kaso sa gidudahan nga pag-abuso ug peligro sa parte sa kliyente sa Commission on Filipino Overseas, o kung gipinagawas na ini ug kung ginahanyo sa batas.D. UNSAON ANG PAGBUHAT SA ONLINE APPOINTMENT?

1. I-click ang link sa GOAS kung gusto nimong maka-atender para sa Guidance and Counseling Program (GCP).

(PLEASE REFER TO PUBLIC ADVISORY)

2. Magtubag sa pasiunga nga mga pangutana para maanaw kung kinahanglan pa nimo nga mag-atender sa Guidance and Counseling Program (GCP).
3. Kung kalipikado para sa GCP

• Isuwat ang imong e-mail address
• I-click ang link nga ipadala sa imong email
• Ihatag ang imohang personal nga impormasyon ug sa imong uyab/asawa/kapares

4. I-print ang pormularyo sa kumpirmasyon nga naay barcode o i-save ang digital nga kopya (PDF format) sa iy=mong mobile phone o tablet.
5. Hinumdoma ang petsa sa imong gipaiskedyul nga appointment. Pag-adto sa CFO-Manila o CFO-Cebu sa gisulti nga petsa usa kaoras o usa ug tunga kaoras kanhi ang appointment ug dalaon ang kumpletong panginahanglanon nga mga dokumento.


 

  E. ISKEDYUL


CFO-MANILA

SESYON
(base sa nasyonalidad sa imong uyab/asawa/kapareha)
PANG-BUNTAG NGA SESYON
9AM – 12NN
PANGHAPON NGA SESYON
2PM – 5PM
United States of America Lunes hangtud Biyernes
15 slot (1 sesyon) 15 slot (1 sesyon)
Canada Martes ug Biyernes
15 slot (1 sesyon) Walay sesyon
Europe Lunes hangtud Biyernes
15 slot (1 sesyon) Walay sesyon
Australia Lunes ug Huwebes
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)
New Zealand Miyerkoles
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)
Japan Lunes, Miyerkoles ug Biyernes
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)
Taiwan and Asia Pacific Martes ug Huwebes
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)
South Korea Martes ug Huwebes
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)
Middle East, South America, South Africa,
ug mga lain nga nasud
Biyernes
Walay sesyon 15 slot (1 sesyon)


CFO-CEBU

SESYON
(base sa nasyonalidad sa imong uyab/asawa/kapareha)
ADLAW ORAS
United States of America (USA), Japan, SK and ASPAC
(15 slots/session)
Lunes 2:00 – 5:00 PM
United States of America (USA) and Europe
(15 slots/session)
Martes 2:00 – 5:00 PM
Canada, Australia and New Zealand Miyerkoles 2:00 – 5:00 PM
United States of America (USA) and Europe
(15 slots/session)
Huwebes 2:00 – 5:00 PM
Middle East and other countries
(15 slots/session)
Biyernes 2:00 – 5:00 PM

CFO-CLARK


BAG-O NGA TULO KA ADLAW ISKEDYUL PARA SA CFO-CLARK SATELLITE OFFICE
MIYERKOLES 2:00 PM – 5:00 PM USA ug Canada (12 slots)
HUWEBES 2:00 PM – 5:00 PM ASPAC, Japan, ug SK (12 slots)
BIYERNES 2:00 PM – 5:00 PM Europe, Middle East, New Zealand, Australia, ug iba pang mga nasud (12 slots)

CFO-DAVAO

GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM
Nasud Adlaw Oras
United States of America
(12 slots)
Lunes 2:00 PM – 5:00 PM
Japan
(12 slots)
Martes 2:00 PM – 5:00 PM
ASPAC, New Zealand, Australia, Korea
(12 slots)
Miyerkoles 2:00 PM – 5:00 PM
Europe, Middle East, ubang mga nasud
(12 slots)
Huwebes 2:00 PM – 5:00 PM
Canada
(12 slots)
Biyernes 2:00 PM – 5:00 PM