MAHALAGANG ANUNSYO

 

CLICK HERE TO REGISTER AND PRINT YOUR TEMPORARY OF-CORS CERTIFICATE:

Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) and Guidance and Counseling Program (GCP)
https://cfo.ph/Online_PDOS_Account_Creation/

 


PUBLIC ADVISORYGUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM (GCP) 

read in bisaya

read in english


Ika
w ba ay aalis bilang kasintahan/asawa o kapareha ng isang banyaga o dating Filipino?pdos openingicon
Kung Oo, kinakailangan mong daluhan ang GCP!
Mag-online na at magpatala para sa iyong appointment!

A. Ano ang CFO Guidance and Counseling Program
B. Paano gawin ang Online Appointment?
C. GCP Online-Appointment System
D. Mga Kahingian
E. Iskedyul – CFO MANILA  / Iskedyul – CFO CEBU   / Iskedyul – CFO CLARK  
F. Lokasyon


A. ANO ANG CFO GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM?


Sa nakalipas na tatlong dekada, ang Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat o Commission on Filipinos Overseas (CFO) ay nagpatupad ng Guidance and Counseling Program (GCP) para sa mga kasintahan, asawa at iba pang mga partner ng banyaga o ng dating mamamayang Filipino. Ang Republic Act 10906 (“Anti-Mail Oder Spouse Act of 2016) at 10364 (“An Act Expanding the Anti-Trafficking in Person Act of 2012) hinihingi na magsagawa ng mandatoryong serbisyong pre-departure counseling para sa mga Filipinong ikakasal.

Maaaring hingin ang mga karagdagang dokumento sa pagkakataon na matiyak ng tagapayo na ito ay kakailanganin upang makompleto ang guidance and counseling process. At pinapayuhan nito ang lahat ng aplikante ng GCP na pauna nang ihanda ang sumusunod na mga dokumento (kung ito ay naaayon sa kanila) at dalhin ang mga naturang dokumento kung sila ay tutungo sa Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat.

 1. Hatol ng Diborsiyo/Sertipiko (ng Filipinong asawa o banyagang asawa, kung naikasal na)
 2. Dokumento sa pagpapawalang-bisa ng Kasal (ng Filipinong asawa o banyagang asawa, kung naikasal na)
 3. Katunayan ng paninirahan/Alien Registration Card-ARC (para sa banyagang asawa)
 4. Katunayan ng kaugnayan (retrato na magkasama, mga e-mail, at iba pa)
 5. Sertipiko ng Kamatayan (ng Filipinong asawa o banyagang asawa, kung biyuda/biyudo)
 6. Sertipiko ng kaugnayan sa pamilya/rehistrasyon (ng banyagang asawa)

Karagdagang kahingian sa pagpaparehistro para sa mga may visa:

 1. Orihinal na balidong pasaporte
 2. Orihinal na balidong visa
 3. Orihinal na Immigrant Data Summary (pakiusap, huwag aalisin sa dilaw na pakete) para sa mga nagmula sa US, maliban sa mga mayroong K visa.
 4. Orihinal na Pagpapatunay ng Permanenteng Paninirahan para sa mga nagmula sa Canada
 5. Orihinal na Sertipiko ng Eligibiliti para sa nagmula sa Japan; at
 6. Kompletong nasagutang pormularyo ng rehistrasyon ng paninirahan sa ibang bansa

Ang Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat o Commission on Filipinos Overseas (CFO) ay sumusunod sa mahigpit na pamantayang kumpidensiyal. Ang anumang impormasyon o pagpapayo/mga dokumento na inyong ibibigay ay mahigpit na kumpidensyal, maliban sa mga pangyayari na may pagbabanta sa buhay, mga kaso ng hinihinalang pang-aabuso at panganib sa bahagi ng kliyente ng Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat, o kung ito ay naipalabas na at hinihingi ng batas.


B. PAANO GAWIN ANG ONLINE APPOINTMENT?

 1. I-click ang link kung saan mo nais na dumalo para sa Guidance and Counseling Program (GCP).
  (PLEASE REFER TO PUBLIC ADVISORY)
 2. Sagutin ang paunang mga katanungan upang matukoy kung ikaw ay kailangan pang dumalo para sa Guidance and Counseling Program (GCP).
 3. Kung kalipikado para sa GCP
 • Pakisaad ang inyong e-mail address
 • Paki-click ang link na ipadadala sa iyong email
 • Ibigay ang iyong personal na impormasyon at ng iyong kasintahan/asawa/kinakasama
 1. I-print ang pormularyo ng kumpirmasyon na may barcode o i-save sa digital na kopya *(PDF-format) sa iyong mobile phone o tablet.
 2. Tandaan ang petsa ng iyong nakatakdang appointment. Magsadya sa CFO-Maynila o CFO-Cebu sa tinukoy na petsa isang oras o nang may isa’t kalahating oras man lamang bago ang appointment at dalhin ang kompletong kahingiang mga dokumento.


Ang GCP ay isa ring kahingian sa ilalim ng umiiral na mga tuntunin at mga regulasyon ng Republic Act 8239 o ang Philippine Passport Act para sa mga Filipinong kasintahan, kinakasama, at asawa ng isang banyaga o ng dating Filipino na nais kumuha ng pasaporte para sa unang pagkakataon o gamitin ang apelyido ng banyagang aswa.

Ang pangunahing layunin ng programa na tulungang makaugnay ang mga Filipino sa kanilang pupuntahang mga bansa sa pagbibigay ng payo tungol sa realidad ng internasyonal na migrasyon, at ihanda sila sa pagharap sa praktikal, kultural, at sikolohikal na mga pagsubok sa kros-kultural na pagpapakasal at migrasyon.


C. GCP On-line Appointment System

Upang makadalo sa Guidance and Counseling Program (GCP), dapat ka munang makakuha ng tiyak na appointment mula sa GCP On-line Appointment System (GOAS). Nasa ibaba ang dalawang link para sa sesyong GCP sa Maynila at Cebu.

tagaloggcpcfomanilabuttontagaloggcpcfocebubutton
gcptagalogbtntagaloggcpcfodavaobutton
 • Ang mga sesyon ay nakabatay sa nasyonalidad nfg iyong banyagang kasintahan/asawa/kapareha
 • Labinlima lamang ang tatanggapin upang dumalo sa bawat sesyon sa CFO-Maynila, samantalang labindalawa naman para sa Komisyon sa mga CFO – Cebu
 • Ang sesyon ay agad na magsasara kapag nakumpleto na ang itinakdang dami ng kalahok
 • Sa mga kumpirmadong pagdalo, dapt dalhin ang pormularyo ng pagdalo na may barcode na nakalimbag o ipakita ang digital na kopya (naka-save sa PDF na anyo) sa kanilang mobile phone o tablet PC (dapat na makita sa kopya ang pangalan at ang reference number).
 • Mapapawalang bisa ang slot kapag hindi ka nagpakita sa petsa ng appointment. Ang pagpapalista ay dapat muling isagawa online.

D. MGA KAHINGIAN

Kahingian sa Pagpapayo
(mayroon o walang visa)
Hindi na kailangang i-photocopy ang alinmang dokumento para sa pagpaparehistro
Hindi na kailangang magsumite ng mga ID photo

 1. Dalawang (2) orihinal na balidong ID na may retrato (pakitingnan ang halimbawa sa ibaba);
 2. Pormularyo ng patnubay at pagpapayo na makukuha mula sa Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat.
 3. Kung ikinasal sa Filipinas, orihinal na Sertipiko ng Pagpapakasal na may katibayan mula sa Philippine Statistical Authority (PSA).
 4. Kung ikinasal sa ibayong-dagat, orihinal na Ulat ng Pagpapakasal na wastong naiparehistro ng Embahada ng Filipinas/Konsulado o ang Kagawaran ng Ugnayang Panlabas; at
 5. Kabayarang PHP 400.00 para sa pagpapayo at rehistrasyon. 

E. ISKEDYUL

  CFO-MANILA

SESYON
(ayon sa nasyonalidad ng iyong kasintahan/asawa/kapareha)
PANG-UMAGANG SESYON
9:00 n.u. – 12:00 n.t.
PANG-HAPONG SESYON
2:00 n.h. – 5:00 n.h.
United States of America Lunes hanggang Biyernes
15 slot (1 sesyon) 15 slot (1 sesyon)
Canada Martes at Biyernes
15 slot (1 sesyon) Walang sesyon
Europe Lunes hanggang Biyernes
15 slot (1 sesyon) Walang sesyon
Australia Lunes at Huwebes
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)
New Zealand Miyerkoles
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)
Japan Lunes, Miyerkoles at Biyernes
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)
Taiwan and Asia Pacific Martes at Huwebes
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)
South Korea Martes at Huwebes
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)
Middle East, South America, South Africa at ibang mga bansa Biyernes
Walang sesyon 15 slot (1 sesyon)

  CFO-CEBU

SESYON
(ayon sa nasyonalidad ng iyong kasintahan/asawa/kapareha)
ARAW ORAS
United States of America (USA), Japan, SK at ASPAC
(15 slots/session)
Tuwing Lunes 2:00 – 5:00 n.h
United States of America (USA) at Europe
(15 slots/session)
Tuwing Martes 2:00 – 5:00 n.h.
Canada, Australia at New Zealand Tuwing Miyerkoles 2:00 – 5:00 n.h.
United States of America (USA) at Europe
(15 slots/session)
Tuwing Huwebes 2:00 – 5:00 n.h.
Middle East at iba pang bansa
(15 slots/session)
Tuwing Biyernes 2:00 – 5:00 n.h.

CFO – CLARK

TATLONG-ARAW NA BAGONG ISKEDYUL SA CFO-CLARK SATELLITE OFFICE
Tuwing Miyerkoles 2:00 nh – 5:00 nh Guidance and Counseling Program (GCP) for USA at Canada (12 slots)
Tuwing Huwebes 2:00 nh – 5:00 nh Guidance and Counseling Program (GCP) –ASPAC, Japan, at SK (12 slots)
Tuwing Biyernes 2:00 nh – 5:00 nh Guidance and Counseling Program (GCP)–Europe, ME, New Zealand, Australia at iba pang bansa (12 slots)

*Ang mga pagbabago sa iskedyul ng iba’t-ibang seminar ay inaasahang magkabisa sa Hulyo 11, 2018.


CFO – DAVAO

GUIDANCE AND COUNSELING PROGRAM (GCP)
SESYON ARAW ORAS
United States of America
(12 slots)
 Tuwing Lunes 2nh – 5nh
Japan
(12 slots)
 Tuwing Martes 2nh – 5nh
ASPAC, New Zealand, Australia, Korea
(12 slots)
Tuwing Miyerkoles 2nh – 5nh
Europe, Middle East and other countries
(12 slots)
Tuwing Huwebes 2nh – 5nh
Canada
(12 slots)
Tuwing Biyernes 2nh – 5nh

*Ang mga pagbabago sa iskedyul ng iba’t-ibang seminar ay inaasahang magkabisa sa Hulyo 02, 2018.