MAHALAGANG ANUNSYO

 

 

CLICK HERE TO REGISTER AND PRINT YOUR TEMPORARY OF-CORS CERTIFICATE:

Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) and Guidance and Counseling Program (GCP)
https://cfo.ph/Online_PDOS_Account_Creation/

 


PUBLIC ADVISORYread in english

Reservation & Registration (R&R) PDOS

pdos

Ikaw ba ay pupunta at maninirahan sa ibang bansa gamit ang immigrant visa?
Kailangan mong dumalo sa CFO PDOS/Peer Session!
Mag-internet na para makapagpareserba at makapagparehistro sa CFO-Manila.

 1. Ano ang Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) ng CFO?
 2. Mga Kahingian para sa Rehistrasyon
 3. Paano makakuha ng Online Appointment
 4. Sino-sino ang hindi na kailangang mag-PDOS?
 5. Mga Iskedyul
 6. Lokasyon

A. Ano ang Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) ng CFO?


Ang mga emigranteng Filipino o mga aalis ng bansa upang manirahan nang permanente sa ibang bansa ay kailangang magparehistro sa Komisyon sa mga Filipinong nasa Ibayong Dagat (CFO), at dumalo sa Pre-Departure Orientation Seminar (PDOS) o Peer Counseling Program. Kabilang sa mga paksang tatalakayin ay ang mga tuntunin sa paglalakbay, prosidyur sa imigrasyon, pagkakaibang kultural, mga usapin sa paninirahan, mga usapin sa pagtatrabaho at seguridad panlipunan (social security), at mga karapatan at obligasyon ng mga Filipinong migrante.


B. Mga Kahingian para sa Rehistrasyon Requirements

Hindi na kailangang ipa-photocopy ang anumang dokumento para sa rehistrasyon. 
Hindi na kailangang magsumite ng mga ID photo

 1. Orihinal na balidong pasaporte
 2. Orihinal na balidong visa
 3. Isang (1)  balidong identipikasyon (ID) kard na may retrato (tignan ang listahan ng mga balidong ID sa likod)
 4. PHP 400.00 bayad sa rehistrasyon
 5. Katunayan ng pagdalo sa PDOS/Peer Counseling Session
 6. Orihinal ng alinman sa mga dokumentong kailangan para sa sumusunod na bansa.
  • Mga emigranteng papunta sa US (maliban sa nagtataglay ng K visa): Immigrant Data Summary
  • Mga emigranteng papuntang Canada: Confirmation of Permanent Residence
  • Mga emigranteng papuntang Italy: Nulla Osta
  • Mga emigranteng papuntang Japan: Certificate of Eligibility
  • Mga emigranteng papuntang Australia: Visa Grant Notification Letter
  • Mga emigranteng papuntang New Zealand: Letter or approval for Work to Residence visa


Matapos na kasiya-siyang maisakatuparan ang proseso ng rehistrasyon at pagdalo sa PDOS, didikitan ng CFO Emigrant registration sticker ang inyong pasaporte. Susuriin ito ng Kawanihan ng Imigrasyon sa araw ng inyong pag-alis.


Pangunahing IDs

Passport, Driver’s License, Postal ID, Social Security System (SSS ID), Goverment Service Insurance System (GSIS ID), Professional Regulation Commission (PRC ID), Senior Citizen’s ID Card, Alien Certificate of Registration (ACR I-Card), Consular ID, Seaman’s Book, Armed Forces of the Philippines (AFP) ID, Philippine Overseas, Employment Association (POEA) ID, PRA Special Resident Retiree Visa (SRRV) ID, Department of Social Welfare and Development (DSWD) ID, Overseas Worker’s Welfare Administration (OWWA) ID, Unified Multi-Purpose ID (UMID), Philippine National Police (PNP) ID, Voter’s ID

Sekundaryong IDs

National Statistics Office (NSO) Birth Certificate, Marriage Certificate (NSO Authenticated), National Bureau of Investigation (NBI) Clearance, Police Clearance, Barangay Clearance/Certificate, Company/Office ID, Student’s ID or School ID, OFW ID, Certification from the National Council for the Welfare of Disabled Persons (NCWDP), Tax Identification Number (TIN ID), PhilHealth Identification Card (PIC), Home Development Mutual Fund (HMDF) or PAG-IBIG ID, Permit to Carry Firearms.


C. Paano Makakuha ng Online Appointment

1. PLEASE REFER TO PUBLIC ADVISORY.

2. Sagutin ang mga paunang katanungan upang malaman kung kailangang dumalo sa PDOS o Peer Counseling Program. Ibigay ang inyong email adres at pindutin ang “Submit.”

3. Buksan ang inyong email at hanapin ang mensahe ng kumpirmasyon. Pindutin ang “Confirm Email” at ilagay ang impormasyong kailangan para sa pahinang “PERSONAL INFORMATION.”

4. Kayo ay papayuhan kung kailangan ninyong dumalo sa PDOS/Peer o kung hindi na kailangan.

     A. Dadalo sa PDOS/Peer

          Kung kailangang dumalo sa PDOS, ituturo kayo sa pahinang “SET YOUR SCHEDULE.” Pindutin ang kalendaryo para piliin ang araw at oras na gusto ninyong daluhan para sa PDOS/Peer Session. Tandaan:    Limitado ang slot para sa bawat sesyon, sa bawat araw. 

     B. Hindi na kailangang dumalo  (Sundan and hakbang 5)

5. Pindutin ang “Proceed to registration” para kompletuhin ang online na pormularyo ng rehistrasyon.

6. Ipadala ang inyong pinakabagong malinaw na retrato at sulatan ng wasto at kompletong impormasyon ang lahat ng bahaging kailangang sagutan sa pormularyo ng rehistrasyon.

7. I-download at i-print ang pormularyo ng kumpirmasyon na may barcode. Dalhin ito at iba pang dokumento kasama ang lahat ng kahingian (requirements) sa CFO sa petsang nakatakda. HINDI NA KAILANGANG I-PRINT ang pormularyo ng rehistrasyon. Mangyaring pumunta sa CFO 2 oras bago ang iskedyul ng PDOS/Peer Session para sa proseso ng beripikasyon. 


D. Sino-sino ang Hindi na Kailangang Mag-PDOS?

*Hindi na kailangang dumalo sa PDOS/Peer session ngunit kailangan pa ring personal na magparehistro o sa pamamagitan ng kinatawan

Ang sumusunod na emigrante ay hindi na kailangang dumalo sa PDOS, ngunit kailangan pa ring personal na magparehistro o sa pamamagitan ng awtorisadong kinatawan:

 • Mga menor de edad mula 12 pababa;
 • Mga senior citizen (edad 60 pataas);
 • Mga walang kakayahan dulot ng permanente o pangmatagalang karamdaman; o
 • Mga may isyu sa pag-iisip o sikolohikal

Kung nakarehistro sa pamamagitan ng kinatawan, ang kinatawan ay kailangang magpakita ng sumusunod na dokumento bukod sa mga karaniwang dokumentong kailangan:

 • Sertipikong/Ulat medikal (maliban kung edad 60 pataas)
 • Lihan ng awtorisasyon mula sa emigrante (kung angkop sa sitwasyon); at
 • Orihinal at balidong ID na may retrato ng kinatawan.

Ang mga kinatawan na HINDI ang legal/likas/biyolohikal na magulang ng mga batang edad 12 pababa ay kailangang magpakita ng sumusunod na dokumento:

 1. Isang (1) orihinal at balidong ID na may retrato na kinatawan, at
 2. Notarisadong liham ng pahintulot ng mga/magulang o mga/tagapag-alaga, na inisyu sa Filipinas o sa ibayong-dagat.

E. Mga Iskedyul

CFO MANILA –  Reserbasyon/appointment lamang

 

PRE-Departure Orientation Seminar (PDOS) Para sa mga emigranteng edad 20-59 Country Day Time
United States of America Lunes, Miyerkoles at Huwebes (70 slot) * 10:00 nu – 12:00 nt
 Tuwing Martes at Biyernes (70 slot) * 2:00 nh – 4:00 nh
Canada Lunes hanggang Biyernes (60 slot) * 9:30 nu – 12:00 nt
Europe Tuwing Martes at Biyernes (70 slot)* 10:00 nu – 12:00 nt
Australia and New Zealand Tuwing Martes (60 slot)* 2:00 nh – 4:00 nh
 Japan and other Asian Countries Tuwing Lunes (70 slot)* 2:00 nh – 4:00 nh
Peer Counseling Para sa kabataang emigranteng edad 13-19 Lahat ng Bansa Lunes hanggang Biyernes (25 slots bawat sesyon) 9:30 nu – 12:00 nt
2:00 nh – 5:00 nh

 

*Dahil sa kapasidad ng lugar

tagalogpdosmanila


CFO Cebu – Walang reserbasyon/First-come, first-served ang patakaran

 

PRE-DEPARTURE ORIENTATION SEMINAR (PDOS)
United States of America
(60 slots per session)
Tuwing Lunes 10:00 nu – 12:00 nt
Canada / Japan
(60 slots per session)
Tuwing Martes 10:00 nu – 12:00 nt
United States of America / Australia at
New Zealand
(60 slots per session)
Tuwing Miyerkoles 10:00 nu – 12:00 nt
Canada / Europe
(60 slots per session)
Tuwing Huwebes 10:00 nu – 12:00 nt
United States of America
(60 slots per session)
Tuwing Biyernes 10:00 nu – 12:00 nt

 

*Dahil sa kapasidad ng lugar

pdoscebutagalog


CFO Clark

TATLONG-ARAW NA BAGONG ISKEDYUL SA CFO-CLARK SATELLITE OFFICE
Tuwing Miyerkoles 10:00 nu- 12:00 nt Pre-departure Orientation Seminar (PDOS) Iba pang bansa (35 slots)
Tuwing Huwebes 10:00 nu- 12:00 nt Pre-departure Orientation Seminar (PDOS) USA (35 slots)
Tuwing Biyernes 10:00 nu- 12:00 nt Pre-departure Orientation Seminar (PDOS) Canada (35 slots)

pdostagalogbtnCLARK

 

*Ang mga pagbabago sa iskedyul ng iba’t-ibang seminar ay inaasahang magkabisa sa Hulyo 11, 2018.


CFO Davao

PRE-DEPARTURE ORIENTATION SEMINAR (PDOS)
Japan
(35 slots)
Tuwing Lunes 10 nu – 12 nt
Canada
(35 slots)
Tuwing Martes 10 nu – 12 nt
United States of America 
(35 slots)
Tuwing Miyerkoles 10 nu – 12 nt
Other Countries
(35 slots)
Tuwing Huwebes 10 nu – 12 nt
United States of America
(35 slots)
Tuwing Biyernes 10 nu – 12 nt

 

tagalogpdosdavao

*Ang mga pagbabago sa iskedyul ng iba’t-ibang seminar ay inaasahang magkabisa sa Hulyo 02, 2018.